Η ΑΛΚΩΝ δραστηριοποιείται στον τομέα των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων σε χώρους όπου παράγονται, διακινούνται τρόφιμα και συναθροίζονται άνθρωποι, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εντομοκτονία, η μυοκτονία και η απολύμανση είναι τρεις από τις σημαντικότερες διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν την υγιεινή των χώρων παραγωγής τροφίμων, μαζικής εστίασης, δωματίων, μηχανολογικών εξοπλισμών και άλλων χώρων σε μια επιχείρηση, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας.

Προκειμένου να υπάρξει πραγματική προστασία της επιχείρησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, δηλαδή ενός προγράμματος συνεχούς ροής και λειτουργίας, το οποίο θα διασφαλίζει την απόλυτη κάλυψη των χώρων από κινδύνους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και τακτική, εντοπίζει, αξιολογεί αναλύει και τέλος προτείνει ουσιαστικές λύσεις, επιδιώκοντας την ολοκληρωτική και όχι τη μερική ή πρόσκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ατοξικά, δεν αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες, έχουν υπολειμματική δράση και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες, δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) και ενημερωτικά έντυπα (Prospectus).

Κατά την εκτέλεση των εφαρμογών και με το πέρας αυτών δεν επηρεάζονται η υγεία του προσωπικού, τα τρόφιμα, καθώς και κάθε μηχανολογικός εξοπλισμός.

Όλες οι εφαρμογές πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο επιστήμονα, ο οποίος υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Οι τεχνικοί της ΑΛΚΩΝ επικοινωνούν, συνεργάζονται με τον υπεύθυνο της επιχείρησης, χωρίς να παρακωλύουν τις εν γένει λειτουργίες και υποχρεώσεις του και πιστοποιούν όλες τις εργασίες στο φάκελο ελέγχου εντόμων και τρωκτικών, ο οποίος παραδίδετε με την πρώτη εφαρμογή.

Εναρμονίζοντας τις εργασίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/43 (HACCP) και τις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ. τα προγράμματα εφαρμογών Υγειονομικής κάλυψης της ΑΛΚΩΝ εγγυώνται σίγουρα αποτελέσματα.